Analiza ekonomiczno - finansowa

Analiza ekonomiczna wykorzystuje wiele różnorodnych sposobów naukowego badania, polega to na podziale analizowanego zakresy albo zjawiska na szczegółowe czynniki, aby wykryć składniki lub logiczną abstrakcję niezbędną do głębszego rozpoznania całokształtu i sformowania trafnych wniosków, które mają służyć podjęciu trafnych decyzji. Ujęcie w taki sposób analizy ma na celu zaznaczyć jej użyteczny charakter. Ważne jest by analizę w szerokim znaczeniu wykorzystać do zarządzania przedsiębiorstwem, by można ją rozszerzać i wykorzystać do racjonalnych celów i metod działania zmierzających do ograniczania nieproduktywności i marnotrawstwa. Cele takie są realne tylko wtedy, gdy menadżerowie mają precyzyjnie, właściwie przetworzone i dostarczone jak najszybciej niezbędne dane.

Analiza ekonomiczna dotycząca działalności jednostki gospodarczej musi spełniać określone wymagania formalne i merytoryczne:
 1. uwzględniać prawidłowe i rzetelne spostrzeżenia,
 2. brać pod uwagę rozpoznane części składowe, które determinują stan podmiotu albo określone zjawisko gospodarcze,
 3. być oparta na sprawdzonych danych źródłowych, aby doprowadzając do tego by możliwa była analiza porównawcza,
 4. prezentować wnioski z przeprowadzonych analiz zwięźle i zrozumiale,
 5. uwzględniać dane bliskie momentowi wystąpienia zdarzenia i podejmowania ważnych decyzji.

Analiza ekonomiczna koncentruje się na diagnozie przedsiębiorstwa a w szczególności na jego wynikach finansowych, stanem i pozycją oraz organizacją i metodami działania.

Analiza finansowa należy do najstarszych historycznie dziedzin analizy ekonomicznej. Pierwotnie obejmowała ona jedynie analizę bilansu oraz rachunku wyników.

Prace magisterskie z analizy ekonomicznej

Prace magisterskie, prace licencjacki a i nierzadko prace zaliczeniowe z analizy finansowej dotyczą badania kondycji finansowej w oparciu o sprawozdanie finansowe. Osoba, która nie ma dostatecznej wiedzy ze sprawozdawczości nie wykona poprawnie analizy finansowej. W analizie ekonomicznej standardowo przyjmuje się okres trzech lat, jednak coraz częściej wymagana jest analiza za dłuższe okresy nawet i pięcioletnie. Dla osoby biegłej w analizie ekonomicznej analiza taka nie powinna przysporzyć większych problemów, jednak im dłuższy okres badawczy tym więcej czasu wymaga takie zlecenie, co wiąże się w większym kosztem. Zdarza się również zapotrzebowanie na analizę kilku podmiotów tzw. analiza porównawcza, jest to najtrudniejsza i najbardziej czasochłonna analiza. Wymaga oddzielnego badania każdego podmiotu, a następnie uwzględnienie wyników wybranych firm w celu czytelnej prezentacji wyników i właściwej ceny. Analiza ekonomiczna uwzględnia większość zjawisk gospodarczych jakie występują we wnętrz samej jednostki jak również w jej otoczeniu zewnętrznym, zaś ich badanie sprowadza się do:
 • podziału elementów finansowych i procesów na części składowe,
 • zbadanie przyczyn i skutków jakie zachodzą między badanymi wielkościami,
 • sformułowanie ogólnych wniosków, które płyną z przeprowadzonej analizy porównawczej.

Rodzaje i metody analizy

Prowadzone analizy finansowe i ekonomiczne w jednostce gospodarczej można sklasyfikować według różnorakich założeń. Najczęstsze z nich to:
 • zastosowanie analizy,
 • okres, jaki ona uwzględnia,
 • wykorzystany system badawczy
 • dokładność badanych zjawisk.